Neurospine Search

CLOSE


Search

  • HOME
  • Search
Oncology
Does H3K27M Mutation Impact Survival Outcome of High-Grade Spinal Cord Astrocytoma?
Fan Zhang, Lei Cheng, Ze Ding, Shengxi Wang, Xingang Zhao, Zijun Zhao, Cong Liang, Kun Wu, Dongao Zhang, Yinqian Wang, Tao Fan
Neurospine. 2023;20(4):1480-1489.   Published online December 31, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Detection of Glioma-Related Hotspot Mutations Through Sequencing of Cerebrospinal Fluid (CSF)-Derived Circulating Tumor DNA: A Pilot Study on CSF-Based Liquid Biopsy for Primary Spinal Cord Astrocytoma
Lei Cheng, Wanru Duan, Jian Guan, Kai Wang, Zhenlei Liu, Xingwen Wang, Zuowei Wang, Hao Wu, Zan Chen, Fengzeng Jian
Neurospine. 2023;20(2):701-708.   Published online June 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Spinal cord
Phenotypes and Prognostic Factors of Syringomyelia in Single-Center Patients With Chiari I Malformation: Moniliform Type as a Special Configuration
Chunli Lu, Longbing Ma, Chenghua Yuan, Lei Cheng, Xinyu Wang, Wanru Duan, Kai Wang, Zan Chen, Hao Wu, Gao Zeng, Fengzeng Jian
Neurospine. 2022;19(3):816-827.   Published online September 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material


Editorial Office
CHA University, CHA School of Medicine Bundang Medical Center
59 Yatap-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13496, Korea
Tel: +82-31-780-1924  Fax: +82-31-780-5269  E-mail: support@e-neurospine.org
The Korean Spinal Neurosurgery Society
#407, Dong-A Villate 2nd Town, 350 Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul 06631, Korea
Tel: +82-2-585-5455  Fax: +82-2-2-523-6812  E-mail: ksns1987@gmail.com
Business License No.: 209-82-62443

Copyright © The Korean Spinal Neurosurgery Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next