PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Neurospine10.14245/ns.2040264.132202017Suppl 1S66-S73Modified Interlaminar Endoscopic Lumbar Discectomy for Highly Upmigrated Disc Herniation: A Proctorship Description of the Technique via Translaminar RouteAshwinkumar Vasant Khandge, Jin-Sung Kimhttp://e-neurospine.org/upload/pdf/ns-2040264-132.pdf, http://e-neurospine.org/journal/view.php?doi=10.14245/ns.2040264.132, http://e-neurospine.org/upload/pdf/ns-2040264-132.pdf
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2020.03.1412020141e9-e17Percutaneous Isthmus Foraminoplasty and Full-Endoscopic Lumbar Discectomy for Very Highly Upmigrated Lumbar Disc Herniation: Technique Notes and 2 Years Follow-UpZhen-Zhou Li, Shu-You Ma, Zheng Cao, Hong-Liang Zhaohttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875020306124?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875020306124?httpAccept=text/plain
Bioscience Reports10.1042/bsr201818662019392Percutaneous endoscopic transforaminal discectomy precedes interlaminar discectomy in the efficacy and safety for lumbar disc herniationPeng Chen, Yihe Hu, Zhanzhan Lihttp://portlandpress.com/bioscirep/article-pdf/doi/10.1042/BSR20181866/844418/bsr-2018-1866.pdf, http://portlandpress.com/bioscirep/article-pdf/doi/10.1042/BSR20181866/844418/bsr-2018-1866.pdf
International Orthopaedics10.1007/s00264-016-3177-420164061247-1252Outcomes of percutaneous endoscopic lumbar discectomy via a translaminar approach, especially for soft, highly down-migrated lumbar disc herniationJianwei Du, Xiangyu Tang, Xin Jing, Ningdao Li, Yan Wang, Xifeng Zhanghttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00264-016-3177-4.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s00264-016-3177-4/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00264-016-3177-4
10.21203/rs.3.rs-52606/v12020Comparison of Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy and Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion for Revision Surgery for the Recurrent Lumbar Disc Herniation After Percutaneous Endoscopic Lumbar DiscectomyAnqi Wang, Zhengrong Yuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-52606/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-52606/v1.html
10.21203/rs.3.rs-20662/v12020Comparison of Conventional Fenestration Discectomy Versus Percutaneous Transforaminal Endoscopic Discectomy for Treating Lumbar Disc HerniationQuanyi Li, yongchun zhouhttps://www.researchsquare.com/article/rs-20662/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-20662/v1.html
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2018.09.1572018120511-515Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy for Highly Upmigrated Disc Herniation Through the Transforaminal Isthmus Plasty ApproachYuqing Yan, Yu Wang, Jin Yang, Hao Wu, Lifeng Zhang, Zhiyu Peng, Chuan Guo, Qingquan Konghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875018322034?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875018322034?httpAccept=text/plain
BioMed Research International10.1155/2018/9157089201820181-6The Early Clinical Outcomes of a Percutaneous Full-Endoscopic Interlaminar Approach via a Surrounding Nerve Root Discectomy Operative Route for the Treatment of Ventral-Type Lumbar Disc HerniationChao Shi, Weijun Kong, Wenbo Liao, Yanxiao Lu, Yao Fu, Hongquan Wen, Qian Du, Fujun Wuhttp://downloads.hindawi.com/journals/bmri/2018/9157089.pdf, http://downloads.hindawi.com/journals/bmri/2018/9157089.xml, http://downloads.hindawi.com/journals/bmri/2018/9157089.pdf
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2019.05.0202019128365Endoscopic Translaminar Approach for Resection of Migrated Lumbar Disc HerniationJoachim M. Oertel, Benedikt W. Burkhardthttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S187887501931294X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S187887501931294X?httpAccept=text/plain
The Nerve10.21129/nerve.2016.2.2.2620162226-32Extreme Lateral Endoscopic Transforaminal Lumbar Discectomy for Lumbar Disc Herniation in Young PatientsJaesung Han, Inbo Hanhttp://thenerve.net/upload/pdf/nerve-2016-2-2-26.pdf, http://thenerve.net/journal/view.php?doi=10.21129/nerve.2016.2.2.26