Neurospine Search

CLOSE


Spinal cord

  • HOME
  • SUBSPECIALTY
  • Spinal cord
Spinal cord
Electroacupuncture-Modulated MiR-106b-5p Expression Enhances Autophagy by Targeting Beclin-1 to Promote Motor Function Recovery After Spinal Cord Injury in Rats
Shuhui Guo, Jianmin Chen, Ye Yang, Xiaolu Li, Yun Tang, Yuchang Gui, Jianquan Chen, jianwen Xu
Neurospine. 2023;20(3):1011-1027.   Published online August 7, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Commentary on “Surgical Outcomes of Symptomatic Intramedullary Spinal Cord Cavernous Malformations: Analysis of Consecutive Cases in a Single Center”
Romulo Augusto Andrade de Almeida, Claudio Esteves Tatsui
Neurospine. 2023;20(3):822-823.   Published online September 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Surgical Outcomes of Symptomatic Intramedullary Spinal Cord Cavernous Malformations: Analysis of Consecutive Cases in a Single Center
Zheng Cai, Xinjie Hong, Wei Dai, Zhengwei Zhang, Qiang Liang, Xuehua Ding, Wei Sun
Neurospine. 2023;20(3):810-821.   Published online September 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Predictors of Cerebrospinal Fluid Leak Following Dural Repair in Spinal Intradural Surgery
Lei Jiang, Alexandru Budu, Muhammad Shuaib Khan, Edward Goacher, Angelos Kolias, Rikin Trivedi, Jibin Francis
Neurospine. 2023;20(3):783-789.   Published online September 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Spinal Cord Subependymoma: A Subanalysis of the Neurospinal Society of Japan’s Multicenter Study of Intramedullary Spinal Cord Tumors
Takashi Yagi, Masaki Mizuno, Hiroto Kageyama, Kotaro Tatebayashi, Toshiki Endo, Yasuhiro Takeshima, Motoyuki Iwasaki, Ryu Kurokawa, Keisuke Takai, Misao Nishikawa, Kazutoshi Hida, for the Neurospinal Society of Japan Investigators of Intramedullary Spinal Cord Tumors
Neurospine. 2023;20(3):735-746.   Published online June 20, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
METTL3 Affects Spinal Cord Neuronal Apoptosis by Regulating Bcl-2 m6A Modifications After Spinal Cord Injury
Shengyu Guo, Taotao Lin, Gang Chen, Zhitao Shangguan, Linquan Zhou, Zhi Chen, Tengbin Shi, Dehui Chen, Zhenyu Wang, Wenge Liu
Neurospine. 2023;20(2):623-636.   Published online June 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Global Research Trends of Exosomes in the Central Nervous System: A Bibliometric and Visualized Analysis
Yue Zhuo, Kun Ai, Ke He, Boyu Wu, Jiaying Peng, Jing Xiang, Guanlin Zhang, Ziyuan Jiao, Ruixuan Zhou, Hong Zhang
Neurospine. 2023;20(2):507-524.   Published online June 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Commentary on “Different Ways to Die: Cell Death Pathways and Their Association With Spinal Cord Injury”
Jeffrey Luo, Joshua B. Stein, Ki-Bum Lee
Neurospine. 2023;20(2):449-450.   Published online June 30, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Different Ways to Die: Cell Death Pathways and Their Association With Spinal Cord Injury
Lahanya Guha, Nidhi Singh, Hemant Kumar
Neurospine. 2023;20(2):430-448.   Published online March 2, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Clinical Characteristics and Treatment Outcomes of Long-Level Intramedullary Spinal Cord Tumors: A Consecutive Series of 43 Cases
Dongao Zhang, Tao Fan, Wayne Fan, Xingang Zhao, Cong Liang, Yinqian Wang, Kun Wu
Neurospine. 2023;20(1):231-239.   Published online March 31, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
A Nomogram Model for Prediction of Tracheostomy in Patients With Traumatic Cervical Spinal Cord Injury
Yunbo Jian, Dawei Sun, Zhengfeng Zhang
Neurospine. 2022;19(4):1084-1092.   Published online December 31, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Impact of Mechanism of Injury on Long-term Neurological Outcomes of Cervical Sensorimotor Complete Acute Traumatic Spinal Cord Injury
Alex B. Bak, Ali Moghaddamjou, Anahita Malvea, Michael G. Fehlings
Neurospine. 2022;19(4):1049-1056.   Published online December 31, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Therapeutic Approaches Targeting Vascular Repair After Experimental Spinal Cord Injury: A Systematic Review of the Literature
Laurens Roolfs, Vanessa Hubertus, Jacob Spinnen, Lennard K. Shopperly, Michael G. Fehlings, Peter Vajkoczy
Neurospine. 2022;19(4):961-975.   Published online December 31, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material

Editorial Office
CHA University, CHA School of Medicine Bundang Medical Center
59 Yatap-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13496, Korea
Tel: +82-31-780-1924  Fax: +82-31-780-5269  E-mail: support@e-neurospine.org
The Korean Spinal Neurosurgery Society
#407, Dong-A Villate 2nd Town, 350 Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul 06631, Korea
Tel: +82-2-585-5455  Fax: +82-2-2-523-6812  E-mail: ksns1987@gmail.com
Business License No.: 209-82-62443

Copyright © The Korean Spinal Neurosurgery Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next